เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท เอ็น.เอ.ซี. โฮลเซลล์ แอนด์ ดิสตริบิวชั่น จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการเว็บไซด์ www.probuildmart.com ของเรา ทางบริษัทขออณุญาติแจ้งข้อตกลงในการใช้บริการและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เรา เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้

สิทธิตามกฎหมาย

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้บุคคลหรือองค์กรใด นำไปกระทำการในลักษณะของการแสวงหาผลกำไรทางการค้า หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฏหมายกับผู้ละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ทางเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการเว็บไซต์
  • บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่ายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาติจากท่านโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาลเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการยุติธรรม
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการนำข้อความ รูปภาพ เสียง หรือเนื้อหาอื่นใด อันละเมิดต่อกฎหมายหรือศิลธรรมอันดีงามมาลงไว้ในเว็บไซท์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรายล่วงหน้า
  • ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและบุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม